วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฝากออมสิน เพื่อออมทรัพย์ รับโชค

บ้านท่ากลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ได้รับรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น) หมู่บ้านท่ากลอยได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน ๑๓๐ คน มีคณะกรรมการ จำนวน ๑๕ คน เงินสัจจะ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันนี้มีสมาชิก จำนวน ๒๓๘ คน เงินสัจจะสะสม ๔,๑๖๖,๐๐๐ บาท เก็บสัจจะรายเดือนๆ ละ ๘๖,๐๐๐ บาท สมาชิกกู้ ๑๕๕ คน เงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร ธกส. เป็นจำนวนเงิน ๔๑๖,๐๐๐ บาท

ขุมความรู้
- กรรมการมาจากการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการมีการประชุมประจำเดือน และมีบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน
- มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ที่กำหนดขึ้นโดยเวทีประชาคม และสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ
- มีแผนการดำเนินงานของกลุ่มและปฏิบัติตามแผน
- มีการจัดทำบัญชี / เอกสารของกลุ่มครบถ้วน
- มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบได้
- มีสวัสดิการให้สมาชิก แก่ชุมชน และจัดสรรผลกำไร นำไปปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิก
- ฝากออมสิน เพิ่มทรัพย์ รับโชค

แก่นความรู้
- ศึกษาสภาพปัญหา ความยากจนของคนในหมู่บ้าน
- วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน
- จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยการประชุมจัดเวทีประชาคมความต้องการของสมาชิก

- ประชุมชี้แจง พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบปัญหาการดำเนินงาน
- วางแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

นางมาลัย วิเลปะนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น